SPort2be Logo
Support us

Verklaring betreffende bescherming van de privacy

 1. Verwerking van persoonsgegevens

1.1. Sport2BE, een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 189, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0649.754.696, verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de hieronder beschreven bepalingen.

1.2. Sport2Be treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming ("AVG") voor wat betreft de verwerking van uw gegevens.

2. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt ?

2.1. U neemt contact met ons op via het contactformulier op de site of per e-mail.
2.1.1. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens enkel om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

2.2. U bent lid van Sport2Be, een verenigingsmedewerker of een personeelslid van Sport2Be of een gelegenheidsmedewerker van Sport2Be.
2.2.1. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor de administratie van onze leden.
2.2.2. Wij verwerken uw gegevens om met uw te communiceren.
2.2.3. Wij verwerken u gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

2.3. U bent een kind dat deelneemt aan Sport2Be activiteiten of een ouder/voogd van een kind

2.3.1. In dit geval verwerken wij uw gegevens voor de organisatie en het goede verloop van sport- en educatieve activiteiten.
2.3.2. Wij verwerken uw gegevens voor de promotie van Sport2Be en de activiteiten die zij organiseert.
2.3.3. Wij verwerken uw gegevens voor statistische doeleinden om te kunnen rapporteren over onze activiteiten aan de organisaties die met ons samenwerken en om ons te helpen bij het opstellen van subsidieaanvragen.

2.4. Je bent geïnteresseerd om ons team te vervoegen als sport- of ontwikkelingscoach, als vrijwilliger of je wilt een innovatie met ons delen.
2.4.1. In dit geval verwerken wij uw gegevens om met u te communiceren en de opportuniteit van uw aanvraag te analyseren.
2.4.2. Wij verwerken uw gegevens om ervoor te zorgen dat uw profiel voldoet aan de behoeften van Sport2Be, om het wettelijk kader van onze contractuele relatie te bepalen en om ervoor te zorgen dat kinderen op een professionele manier worden begeleid.
2.4.3. Wij verwerken u gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

2.5. U wilt ons financieel steunen door middel van een donatie of micro-donatie:
2.5.1. Wij verwerken uw gegevens om de financiële steun te organiseren die u wenst te geven en om u te bedanken.
2.5.2. Wij verwerken uw gegevens om u te informeren over toekomstige acties en promoties van Sport2be.
2.5.3. Wij verwerken uw gegevens om een transparante boekhouding te kunnen voeren van de verschillende donaties en om het succespercentage te analyseren van de verschillende promotionele acties die door Sport2Be worden uitgevoerd en die leiden tot een dergelijke ondersteuning.

2.6. U bent partner of ambassadeur van Sport2Be.
2.6.1. Wij verwerken uw gegevens om met u te corresponderen en u te informeren over onze activiteiten en initiatieven, en om u uit te nodigen voor onze evenementen om ons te helpen deze te promoten.
2.6.2. Wij verwerken uw gegevens om ervoor te zorgen dat uw steun (vaardigheden, tijd of financiële middelen) goed wordt gebruikt en om op een objectieve en transparante manier aan u te kunnen rapporteren.
2.6.3. Wij verwerken uw gegevens om de bezoekers van onze website of de ontvangers van ons promotiemateriaal te informeren over onze samenwerkingsverbanden; dit alleen met uw toestemming.

3. Qui est impliqué dans le traitement de vos données à caractère personnel?

3.1. Sport2Be behoudt zich het recht voor om "Onderaannemers" te gebruiken voor de verwerking van uw gegevens (bijv. leveranciers van computerdiensten, enz.). Sport2Be verbindt zich ertoe enkel gebruik te maken van Onderaannemers die voldoende garanties bieden met betrekking tot de rechtmatigheid, transparantie en veiligheid van de gegevensverwerking.

3.2. Sport2Be behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens te delen met elke andere Sport2Be partnerentiteit voor de verwerking ervan in het kader van onze communicatie- en informatieactiviteiten ten aanzien van belanghebbenden.

3.3. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan andere bestemmelingen als wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig is (bijvoorbeeld om onze rechten en belangen of de veiligheid en beveiliging van onze organisatie, infrastructuur, activiteiten, enz. te beschermen), rekening houdend met onze verplichtingen onder de AVG.

3.4. Sport2Be zal de persoonsgegevens niet overdragen buiten de Europese Economische Ruimte.

4. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens en hoe lang worden ze verwerkt?
4.1. Wij verwerken uw gegevens door ervoor te zorgen dat een van de volgende rechtsgronden bestaat:
a)  De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
b)  De verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen die door Sport2Be of een derde partij worden nagestreefd, zijnde:
      - De goede uitvoering en voortzetting van de activiteiten van Sport2Be en de continue verbetering van onze organisatie;
      - Informatie en promotie ten aanzien van onze bestaande contractuele relaties van Sport2Be activiteiten die wij pertinent achten;
c) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen;
d) Verwerking is noodzakelijk voor het beheer van de ondersteuning die u aanbiedt (tijd, vaardigheden, financiële middelen);
e) U hebt ingestemd met de verwerking voor een of meer specifieke doeleinden.

4.2. Wij zullen uw gegevens alleen verwerken voor de periode die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

5. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

5.1. Door contact met ons op te nemen kunt u als betrokkene ons te allen tijde (met acceptabel bewijs van uw identiteit), binnen de grenzen en onder de voorwaarden van deze rechten onder de AVG, vragen om:
- te bevestigen dat er gegevens over u worden verwerkt, en indien nodig kunt u toegang tot deze gegevens aanvragen ;
- uw onjuiste gegevens te corrigeren ;
- uw onvolledige gegevens aan te vullen ;
- uw gegevens te verwijderen of de verwerking van (bepaalde) gegevens die op u betrekking hebben te beperken ;
- bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben ;
- uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ; en 
- voor de verwerking op basis van uw toestemming, deze toestemming in te trekken.
 
6. Heeft u nog vragen of wilt u een klacht indienen over de verwerking van uw Persoonsgegevens?

6.1. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: contact@sport2be.org.
6.2. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie van uw keuze.   

roi-baudouin.jpg
sport-ville.jpg
4-wings.jpg
basic-fit.jpg
Sport2Be - Newsletter
x